نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

تلفن مستقیم تعاونی اعتبار کارکنان در کرج:34579629-026

تلفن مستقیم  تعاونی اعتبارکارکنان  دانشگاه (مرکزی): 86072743- 021

تلفن همراه مدیرعامل شرکت (اقای دل هنر):09125648189

تلفن داخلی تعاونی اعتبار دانشگاه : 4429

آدرس:خیابان شهید مفتح-نرسیده به خیابان انقلاب- شماره 43- دانشگاه خوارزمی- ساختمان سمیه

نشانی الکترونیکی: etebar_kharazmi@yahoo.com