گزارش وام پرداختی گزارش وام پرداختی

گزارش وام پرداختی به تفکیک از تاریخ 95/01/01 لغایت 95/08/01

تعداد

وام ضروری کد18

تعداد

وام مسدودی کد19

تعداد

وام بلند مدت کد21

تعداد

وام بدون سپرده کد22

تعداد کل وام ها

مبلغ کل وام

91

1/360/000/000

5

22/000/000

68

6/074/000

39

3/730/000/000

203

11/381/000/000