نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آئین نامه پرداخت وام

 

 

 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق)

اولین اصلاح آئین نامه پرداخت وام

بدینوسیله آئین نامه پرداخت وام های کوتاه و بلند مدت مصوب مورخ 1394/03/03 مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) ،بشرح زیر اصلاح می گردد.

آئین نامه پرداخت وام

الف: انوع وام ها:

1- وام کوتاه مدت (ضروری)

2- وام عادی بلند مدت

3- وام از محل سپرده اعضاء(مسدودی پس انداز)

4- وام از محل سپرده اعضاء نزد شرکت

5- وام بدون سپرده گذاری(وام فوق العاده)

1- وام کوتاه مدت (ضروری):

* حداکثر میزان وام                                                  15/000/000 ریال

* کارمزد وام                                                             6%

*باز پرداخت اقساط                                                  حداکثر  12 ماهه

* شرایط دریافت وام ضروری:                                     نیازی به ضامن و چک یا سفته ندارد.

2- وام بلند مدت( عادی) :

*حداکثر میزان وام                                                     تا 2 برابر سرمایه

* حداکثر مبلغ وام                                                    150/000/000 ریال

* کارمزد وام سالیانه                                                    6%

* باز پرداخت اقساط                                                   حداکثر 36 ماهه(3 سال)

* شرایط دریافت وام بلند مدت(عادی) :                             نیاز به یک ضامن و چک یا سفته می باشد.

3- وام از محل سپرده اعضاء(مسدودی پس انداز):

* کارمزد وام سالیانه                                                      6%

* مدت باز پرداخت وام و مبلغ قسط توسط معرف تعیین و مشخص می شود.(حداکثر بمدت 20 ماه می باشد).

* تبصره 1- رعایت ضوابط پرداخت وام شرکت (کسر حداکثر ___حقوق و مزایا) الزامی است .                                                                   

* تبصره 2- معرف می تواند از محل پس انداز مسدودی و اقساط برگشت شده نسبت به معرفی افراد جدید اقدام نماید.

* شرایط دریافت وام از محل سپرده اعضاء(مسدودی پس انداز): نیاز به یک ضامن و به همراه چک یا سفته می باشد.

4- وام از محل سپرده گذاری اشخاص نزد شرکت (اعضاء یا دانشگاه و واحدهای مربوط):

* حداکثر مبلغ وام                                                        تا 100/000/000 یکصد میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان)

* کارمزد وام سالیانه                                                       10%

*باز پرداخت اقساط                                                     حداکثر 12 ماهه

* شرایط دریافت وام:

*مبلغ واریزی سپرده در حساب پس انداز عضو منظور و ثبت می گردد.

*سپرده مربوط تا زمان پرداخت وام درخواستی مسدود می گردد.

*در صورتیکه عضو بنا به ضرورت مبلغی از سپرده را برداشت نماید میزان مبلغ وام در پایان هر دوره بر اساس معدل مبلغ سپرده گذاری نزد شرکت خواهد بود.

الف: تا یک برابر سپرده پس از 4 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

ب: تا دو برابر سپرده پس از 8 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

ج:: تا سه برابر سپرده پس از12 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

تبصره 1-  در هنگام پرداخت وام از محل سپرده اشخاص در سر رسید، مبلغ سپرده اشخاص نیز به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

تبصره 2-  با افزایش مدت سپرده گذاری اشخاص نزد شرکت ، بابت هر ماه اضافه ماندگاری سپرده،2 ماه بمدت به باز پرداخت اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

 

تبصره 3-  در صورت انصراف سپرده گذار از دریافت وام معادل 6% در سال نسبت به مدت سپرده گذاری سود پرداخت خواهد شد.

تبصره 4-  دریافت وام از محل سپرده اشخاص نزد شرکت نیاز به یک نفر ضامن بهمراه چک یا سفته می باشد.

تبصره 5- بنا بر درخواست عضو پرداخت مبلغ وام به عضو دیگر شرکت بر اساس رعایت ضوابط بلا مانع می باشد.

5- وام بدون سپرده گذاری(وام فوق العاده):

* حداکثر مبلغ وام                                                      تا 100/000/000 یکصد میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان)

* کارمزد وام سالیانه                                                     18%

*مدت بازپرداخت وام                                                 حداکثر 12 ماه

* شرایط دریافت بدون سپرده گذاری  :                           نیاز به یک ضامن و چک یا سفته می باشد.

شرایط و ضوابط کلی پرداخت وام ها:

*کلیه متقاضیان وام بایستی درخواست کتبی ارائه نمایند.

*پرداخت وام مشروط به کسر آخرین قسط وام مربوط از حقوق و و مزایا می باشد.

* پرداخت هر وام به استثنای وام ضروری نیاز به یک ضامن معتبر(کارکنان رسمی و پیمانی و حقوق بگیران از دانشگاه) و چک یا سفته می باشد.

* وام گیرنده بایستی عضو شرکت تعاونی اعتبار باشد

* زن و شوهر نمی توانند ضامن همدیگر شوند.

* فرم های تعهد پرداخت وام به وسیله وام گیرنده، پس از تائید امور مالی دانشگاه مبنی بر استطاعت پرداخت اقساط وام معتبر خواهد بود.

* پرداخت اقساط وام فقط از طریق امور مالی دانشگاه (کسر از حقوق  مزایا) خواهد بود

* در موارد استثنائی با تصویب هیات مدیره اقساط وام بصورت نقدی توسط وام گیرنده یا ضامن میسر خواهد بود.

* در صورت قطع رابطه استخدامی و عضویت با شرکت به هر دلیل (لغو عضویت، فوت، انتقال ،استعفاو اخراج ) می بایست کلیه بدهی شخص وام گیرنده تسویه حساب شود.

* اقساط کلیه وام های درخواستی نباید از ___خالص حقوق و مزایای شخص وام گیرنده تجاوز نماید (طبق فیش حقوقی ماه قبل)

* اقساط وام فقط از گیرنده وام وصول خواهد شد(مگر در شرایط خاص و با تصویب هیات مدیره)

* زن و شوهر عضو می توانند از کلیه وام های این آئین نامه بطور کامل استفاده نمایند.

* کاهش یا افزایش اقساط وام های پرداختی پس از قسط بندی و کسر از حقوق و مزایا مقدور نمی باشد

* در صورت عدم پرداخت وام دریافتی ، پس از یکبار تذکر به وام گیرنده در صورت عدم اقدام لازم توسط وی اقساط معوقه از ضامن دریافت خواهد شد و در صورت عدم تحقق این امر از طریق مراجع قانونی اقدام می گردد.

* دو نفر وام گیرنده همزمان نمی توانند ضامن یکدیگر شوند.

* وام گیرنده همزمان می تواند (در صورت استطاعت مالی ) از کلیه وام های تصویب شده استفاده فرمایند.

* هر گونه تغییر و اصلاح آئین نامه، مستلزم تصویب هیات مدیره شرکت می باشد

* پرداخت وام در اجرای  این آئین نامه بشرط تامین اعتبار و با مسئولیت مدیر عامل و پس از تائید هیات مدیره می باشد.

این آئین نامه بر اساس مصوبات مورخ1394/11/21 و 1395/04/23 و 1395/06/10 و 1395/07/17 (از 1395/08/01)هیات مدیره با توجه به مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/12 (تفویض اختیار به هیات مدیره جهت اصلاح آئین نامه) اصلاح و لازم الاجرا بوده و جایگزین آئین نامه قبلی می گردد.   

 

 

                                                                                                                    با آرزوی توفیق الهی

                                                                                  هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم)

 

اعضاء هیات مدیره:

رضا حبیبی             محمد سروری                حسین ساوه دورودی            رمضانعلی خشنود             یداله دل هنر            رحیم قربانی

   رئیس                  نائب رئیس                            منشی                            عضو                            عضو                      بازرس