نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات مدیزه تعاونی

 

رديف

نام                  نام خانوادگي

سمت در هیات مدیره

مدت مسئولست

1

رضا               حبیبی

رئیس

 هیات مدیره

3 سال

2

محمد            سروری

نایب رئیس

 

3 سال

3

حسین      ساوه دورودی

منشی

3  سال

4

رمضانعلی   خوشنودقویم

عضو

3 سال

 

5

یداله             دل هنر

عضو

3  سال

6

فریبرز            نصیری

علی البدل

3 سال

7

علی حسن   نصراللهی

علی البدل

3  سال

8

علی اصغر  صابری پیروز

علی البدل

3  سال

9

محمد              احد زاده

بازرس

اصلی

1 سال

10

محمود               بهشتی

علی البدل

1 سال

 

11

یداله             دل هنر

مدیرعامل

3  سال