ورود به پنل کاربری
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
تعاونی اعتبار کارکنان

تعهد نامه باز پرداخت وام

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۷ | 

 

 

مدیریت محترم امور مالی دانشگاه خوارزمی

تعهدنامه ی باز پرداخت وام

توجه: کارمزد وام پرداختی به مبلغ وام اضافه و تقسیط خواهد شد.

 

اینجانب        شماره شناسنامه         به شماره سهام           شماره کد ملی                 عضو هیات علمیٱ کارمند رسمیٱ پیمانیٱ بازنشستهٱ دانشگاه خوارزمی که حقوق و مزایای مستمر ماهیانه ام               ریال می باشد                    ومبلغ          ریال وام دریافتی به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) بدهی دارم. بدینوسیله ضمن عقد خارج لازم به آن مدیریت وکالت بلاعزل با حق توکیل می دهم که بدهی فوق را در       قسط همه ماهه به مبلغ              ریال تا استهلاک کل بدهی از حقوق و مزایای اینجانب اعم از حقوق زمان اشتغال، انتظار خدمت، بازنشستگی ویا وظیفه بگیر برداشت نموده ودر وجه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم سابق) پرداخت نماید. درضمن تعهد می نمایم در صورت انتقال به سازمان دیگر، استعفاء، بازخرید و...بطور کلی قطع رابطه با دانشگاه خوارزمی مانده بدهی خود را بطور یکجا به تعاونی اعتبار بپردازم. لذا در این شرایط تسویه حساب با امور مالی منوط به  ارائه تسویه حساب با تعاونی اعتبار دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق)خواهد بود وامور مالی برابر وکالت فوق الذکر وبا رضایت در صورت فوت بدهی مذکور را از مطالبات اینجانب کسر وبصورت یکجا به شرکت تعاونی اعتبار پرداخت نماید.   

                                                                                                                                      امضاء متعهد(وام گیرنده)

ضامن  1

اینجانب                  شماره شناسنامه           شماره کد ملی                   عضو هیات علمیٱکارمند رسمیٱپیمانیٱ قراردادیٱ بازنشستهٱ دانشگاه خوارزمی که حقوق و مزایای  مستمر ماهیانه ام                 ریال می باشد .

ضامن  2

اینجانب                  شماره شناسنامه           شماره کد ملی                  عضو هیات علمیٱکارمند رسمیٱپیمانیٱ قراردادیٱ بازنشستهٱ دانشگاه خوارزمی که حقوق و مزایای  مستمر ماهیانه ام                 ریال می باشد.

 

در مورد مبلغ                           ریال بدهی خانم/آقای                              به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم سابق) بدینوسیله ضمن عقد خارج به مدیریت امور مالی دانشگاه وکالت بلاعزل با حق توکیل اعطا می نمایم که چنانچه به هر دلیل(انتقال –انفصال-فوت- بازنشستگی و...) وام گیرنده فوق تا پایان تسویه حساب بدهی  نتواند در سر رسید اقساط وام دریافتی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) را بپردازد بدهی ایشان را از حقوق ومزایای اینجانبان اعم از حقوق اشتغال-انتظار خدمت ویا بازنشستگی وغیر وبرداشت ودر وجه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی ( تربیت معلم سابق) پرداخت نماید. در ضمن تعهد می نمایم درصورت قطع رابطه حقوقی با دانشگاه خوارزمی،مانده بدهی فوق الذکر را بطور یکجا به تعاونی اعتبار بپردازم. بدیهی است تسویه حساب اینجانبان با امور مالی مشروط به واریز بدهی خواهد بود.همچنین در صورت عزل شرکت تعاونی اعتبار وعدول از مفاد این اختیار ویا در صورتیکه به دریافت تمام حقوق مبادرت ورزم، معادل کل بدهی مورد بحث به مبلغ ریال به شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بپردازم.

شماره چک یا سفته ارائه شده توسط وام گیرنده به عنوان ضمانت

امضاء ضامن 1                                                                                                                امضاء ضامن 2

 

بدینوسیله میزان حقوق ومزایا وامضاء وام گیرنده وضامن وی که از کارکنان رسمی، پیمانی وقراردادی دانشگاه هستند گواهی می نماید ومتعهد        می شود تا زمانیکه نامبرده وضامن وی، از این دانشگاه حقوق و مزایا، اعم از حقوق اشتغال-انتظار خدمت- بازنشستگی ویا وظیفه بگیر دریافت         می نماید اقساط بدهی را از حقوق ومزایای وام گیرنده یا ضامن کسر وحداکثر تا دهم ماه بعدبه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق)پرداخت نماید. در صورت قطع رابطه حقوقی وام گیرنده یا ضامن با دانشگاه خوارزمی از ارائه تسویه حساب به آنان خودداری خواهد شد.

شماره وتاریخ سند پرداخت وام – شماره               تاریخ                                               

                                                                                                                                    مدیر امور مالی
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2844 بار   |   دفعات چاپ: 251 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر