ورود به پنل کاربری
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
تعاونی اعتبار کارکنان

آیین نامه پرداخت وام ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۴ | 

 

 

 

 

 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم)

آئین نامه پرداخت وام

بدینوسیله آئین نامه پرداخت وام های کوتاه و بلند مدت توسط مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) ،بشرح زیر به تصویب رسید.

آئین نامه پرداخت وام

الف: انوع وام ها:

1-وام بلند مدت بر اساس سرمایه اعضاء

2-وام بلند مدت بر اساس پس انداز اعضاء

3- وام از محل مسدودی پس انداز یا اعتبار سپرده اعضاء نزد شرکت

4- وام از محل سپرده گذاری اعضاء نزد شرکت

5- وام بدون سپرده گذاری

1- وام بلند مدت بر اساس سرمایه اعضاء :

*حداکثر مبلغ وام                                                     تا 2 برابر سرمایه معادل 300/000/000 ریال

* کارمزد وام سالیانه                                                    6%

* باز پرداخت اقساط                                                   حداکثر 36 ماهه(3 سال)

* مبلغ وام بیش از مبلغ سرمایه  نیاز به ارائه چک یا سفته می باشد.

2-وام بلند مدت بر اساس پس انداز اعضاء:

*حداکثر مبلغ وام                                                     تا 2 برابر پس انداز معادل 300/000/000 ریال

* کارمزد وام سالیانه                                                    6%

* باز پرداخت اقساط                                                   حداکثر 36 ماهه(3 سال)

* مبلغ وام بیش از مبلغ پس انداز نیاز به ارائه چک یا سفته می باشد.

* مانده پس انداز ملاک محاسبه می باشد(پس از کسر و منظور نمودن بدهی ها ، مسدودی ها، افزایش سرمایه)

* پس از دریافت وام، پس انداز تا مستهلک شدن اقساط مسدود و غیر قابل پرداخت می باشد.

*در صورت تمایل، عضو می تواند جهت افزایش سرمایه از محل پس انداز خود در شرکت اقدام نمایند.

*حداقل وام از این محل 15/000/000 ریال می باشد.

*نحوه افزایش پس انداز با توافق عضو می باشد.

3- وام از محل مسدودی پس انداز یا اعتبار سپرده اعضاء نزد شرکت:

* حداکثر مبلغ وام                  تا 2 برابر مبلغ پس انداز عضو معرفی کننده معادل 100/000/000 ریال  

* کارمزد وام سالیانه                                                      6%                                                        

* مدت باز پرداخت وام و مبلغ قسط توسط معرف تعیین و مشخص می شود.(حداکثر بمدت 36 ماه می باشد).

* تبصره 1- رعایت ضوابط پرداخت وام شرکت (کسر حداکثر ___حقوق و مزایا) الزامی است .                                                                   

* تبصره 2- معرف می تواند از محل مسدودی پس انداز یا اعتبار سپرده و اقساط برگشت شده نسبت به معرفی افراد جدید اقدام نماید.

* با ارائه چک یا سفته  و معرفی ضامن می باشد.

4- وام از محل سپرده گذاری اشخاص نزد شرکت (اعضاء یا دانشگاه و واحدهای مربوط):

* حداکثر مبلغ وام                                                        تا 100/000/000 (یکصد میلیون ریال)

* کارمزد وام سالیانه                                                       10%

*باز پرداخت اقساط                                                     حداکثر 24 ماهه

*مبلغ واریزی سپرده در حساب پس انداز عضو منظور و ثبت می گردد.

*در صورتیکه عضو بنا به ضرورت مبلغی از سپرده را برداشت نماید میزان مبلغ وام در پایان هر دوره بر اساس معدل مبلغ سپرده گذاری نزد شرکت خواهد بود.

الف: تا یک برابر سپرده پس از 4 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

ب: تا دو برابر سپرده پس از 8 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

ج:: تا سه برابر سپرده پس از12 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

تبصره 1-  در هنگام پرداخت وام از محل سپرده اشخاص در سر رسید، مبلغ سپرده اشخاص نیز به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

تبصره 2-  با افزایش مدت سپرده گذاری اشخاص نزد شرکت ، بابت هر ماه اضافه ماندگاری سپرده،2 ماه بمدت به باز پرداخت اقساط خواهد شد.

تبصره 3-  در صورت انصراف سپرده گذار از دریافت وام معادل 6% در سال نسبت به مدت سپرده گذاری سود پرداخت خواهد شد.

تبصره 4-  دریافت وام از محل سپرده اشخاص نزد شرکت نیاز به یک نفر ضامن بهمراه چک یا سفته می باشد.

تبصره 5- بنا بر درخواست عضو پرداخت مبلغ وام به عضو دیگر شرکت بر اساس رعایت ضوابط بلا مانع می باشد.

5- وام بدون سپرده گذاری:

* حداکثر مبلغ وام                                           100/000/000 ریال (یکصد میلیون ریال)                                                  

* کارمزد وام سالیانه                                                     18%

*مدت بازپرداخت وام                                                 حداکثر 24 ماه

*نیاز به یک ضامن و ارائه چک یا سفته و معرفی ضامن می باشد.

شرایط و ضوابط کلی پرداخت وام ها:

*کلیه متقاضیان وام بایستی درخواست کتبی ارائه نمایند.

*پرداخت وام مشروط به کسر آخرین قسط وام مربوط از حقوق و و مزایا می باشد.

* پرداخت هر وام بیش از مبلغ سرمایه و پس انداز  با ارائه چک یا سفته امکان پذیر است.

*اگر مدت باز پرداخت وام کمتر از 6 ماه باشد کارمزد آن بر مبنای 6 ماه، اگر بین 6 ماه تا 12 ماه باشد. کارمزد بر مبنای 12 ماه  و بقیه بر مبنای باز پرداخت وام مورد نظر محاسبه و کسر میشود(به شرط تائیدیه و اعلام نظر امور مالی)

*در صورت تعهد وام گیرنده  برای بازپرداخت وام کمتر از دو ماه بطور یکجا مقدور می باشد در غیر اینصورت طبق آئین نامه عمل خواهد شد.

*افزایش سرمایه و پس انداز در هر زمان بطور مستمر و یا متناوب امکان پذیر می باشد.

*استرداد جزئی یا کلی سرمایه به جزء لغو عضویت و انتقال سهام مقدور نمی باشد.

*مدت باز پرداخت  وام با توجه به شرایط عضو توسط وام گیرنده تعیین می گردد و پس از پرداخت قابل تغییر نمی باشد.

*واگذاری وام بر اساس سرمایه، بدون سپرده گذاری به سایر اعضاء امکان پذیر نمی باشد.

* فرم های تعهد پرداخت وام به وسیله وام گیرنده، پس از تائید امور مالی دانشگاه مبنی بر استطاعت پرداخت اقساط وام معتبر خواهد بود.

* پرداخت اقساط وام فقط از طریق امور مالی دانشگاه (کسر از حقوق  مزایا) خواهد بود در موارد استثنائی با تصویب هیات مدیره پرداخت اقساط وام بصورت نقدی توسط وام گیرنده یا ضامن میسر خواهد بود.

* در صورت قطع رابطه استخدامی و عضویت با شرکت به هر دلیل (لغو عضویت، فوت، انتقال ،استعفاو اخراج ) می بایست کلیه بدهی شخص وام گیرنده تسویه حساب شود.

* اقساط کلیه وام های درخواستی نباید ازمجموع خالص حقوق و مزایای شخص وام گیرنده تجاوز نماید (طبق فیش حقوقی ماه قبل)

* در صورت عدم پرداخت وام دریافتی ، پس از یکبار تذکر به وام گیرنده در صورت عدم اقدام لازم توسط وی اقساط معوقه از ضامن دریافت خواهد شد و در صورت عدم تحقق این امر از طریق مراجع قانونی اقدام می گردد.

* وام گیرنده همزمان می تواند (در صورت استطاعت مالی ) از کلیه وام های تصویب شده استفاده فرمایند.

* به هیات مدیره اجازه داده می شود که بنا به ضرورت نسبت به تغییر و اصلاح و در اجرای این آئین نامه طی سال اقدام و نتیجه را  به مجمع عمومی بعدی ارائه نماید.

* پرداخت وام در اجرای  این آئین نامه بشرط تامین اعتبار می باشد.

این آئین نامه بر اساس مصوبات هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی در تاریخ 1396/02/26 به تصویب رسیده و لازم الاجرا می باشد و جایگزین آئین نامه های قبلی می گردد.

 

 

                                                                                                                    با آرزوی توفیق الهی

                                                                                  هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم)

 

اعضاء هیات مدیره:

رضا حبیبی             محمد سروری                حسین ساوه دورودی            رمضانعلی خشنود             یداله دل هنر            رحیم قربانی

   رئیس                  نائب رئیس                            منشی                            عضو                            عضو                      بازرس

 

 

هیات رئیسه مجمع:

 

رئیس                                                         منشی                                                       ناظر                                         ناظر                        

 

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 11570 بار   |   دفعات چاپ: 596 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر